Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 224 / 22.12.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 18 от заседание
на ОбС, проведено на 22.12.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 224

ОТНОСНО: Решение за кандидатстване с проект „Строителство и рехабилитация на канализационна система и съоръжение за пречистване на отпадни води на село Драгижево”, Община Лясковец по Програма за развитие на селските райони.

На основание чл.21, ал.1, т.12 и чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Решение № 70/27.03.2008 г. на Общински съвет – Лясковец и Стратегическия план за развитие на Община Лясковец през 2007-2013 година.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване - със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Дава съгласие за кандидатстване с проект „Строителство и рехабилитация на канализационна система и съоръжение за пречистване на отпадни води на село Драгижево”, Община Лясковец по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година.

2.Декларира, че дейностите предвидени по проекта отговарят на приоритет 2 „Развитие и рехабилитация на техническата и социална инфраструктура” от Плана за развитие на Община Лясковец 2007-2013 година.

3.Възлага на кмета на Община Лясковец да подготви проектното предложение за участие по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 година.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/