Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 223 / 22.12.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 18 от заседание
на ОбС, проведено на 22.12.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 223

ОТНОСНО: Културен календар на Община Лясковец от месец януари до месец март 2009 година включително.

На основание чл.17, ал.1, т.5, чл.21, ал.1, т.6 и т.12, и чл.44, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Утвърждава Културен календар на Община Лясковец от месец януари до месец март 2009 година включително, съгласно Приложение №1.

2. Утвърждава план-сметка за необходимите финансови средства в размер на 5 300 лева за провеждане на проявите, включени в Културния календар на Община Лясковец от месец януари до месец март 2009 година включително, съгласно Приложение 2.

Приложение № 1
на Решение № 223 от 22.12.2008 г.


КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР

НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
от месец януари до месец март 2009 година, включително


Месец януари
- 6 януари - 161 години от рождението на Христо Ботев. Тематично предаване по кабелно радио.

Срок: 06.01.2009 г.
Организатор:
Община Лясковец

-„Бабин ден” – възпроизвеждане на обичая и концерт в с.Мерданя.

Срок: 21.01.2009 г.
Организатор:
Клуб на пенсионера „Надежда” с.Мерданя


Месец февруари
- Ергенска вартоломеева сватба – традиционен ритуал в с.Козаревец.

Срок: месец февруари
Организатор:
Кметство с.Козаревец

- “Трифон Зарезан” – празник на лозаря и винаря – конкурс за най-хубаво домашно вино, тържествен концерт, ритуално зарязване и народно веселие.

Срок: 14.02.2009 г.
Организатори:
Община Лясковец,
Читалище “Напредък-1870”

- Отбелязване 136 години от гибелта на Васил Левски. Ритуал пред барелефа му.

Срок: 19.02.2009 г.
Организатор:
Община Лясковец
Месец март

- 1 март – Ден на любителското художествено творчество. Тържествен концерт и творческа среща със самодейци в с.Мерданя.

Срок: 03.03.2009 г.
Организатор:
Читалище “Развитие 1902” с.Мерданя

- 3 март – Национален празник на Република България. Тържествен ритуал.

Срок: 03.03.2009 г.
Организатори:
Община Лясковец,
Читалище “Напредък 1870”

- Тодоровден – традиционни конни надбягвания в с.Козаревец и с.Добри дял.

Срок: 07.03.2009 г.
Организатори:
Кметство с.Козаревец,
Кметство с.Добри дял

- Отбелязване 129 години от обявяването на Лясковец за град. Тематично предаване по кабелно радио.

Срок : 15.03.2009 г.
Организатор:
Община Лясковец


Приложение № 2
на Решение № 223 от 22.12.2008 г.П л а н - с м е т к а


Относно: обезпечаване с необходимите финансови средства, провеждането на празниците, включени в Културния календар на Община Лясковец от месец януари до месец март 2009 година.

Месец януари
-„Бабин ден” – възпроизвеждане на обичая и концерт в с.Мерданя.
Сума: 200 лева

Месец февруари
- Ергенска вартоломеева сватба – традиционен ритуал в с.Козаревец.
Сума: 200 лева

- “Трифон Зарезан” – празник на лозаря и винаря – конкурс за най-хубаво домашно вино, тържествен концерт, ритуално зарязване и народно веселие.
Сума: 3500 лева

- Отбелязване 136 години от гибелта на Васил Левски. Ритуал пред барелефа му.
Сума: 200 лева


Месец март
- 1 март – Ден на любителското художествено творчество. Тържествен концерт и творческа среща със самодейци в с.Мерданя.
Сума: 200 лева

- 3 март – Национален празник на Република България. Тържествен ритуал.
Сума: 300 лева
и по 100 лева за всяко кметство

- Тодоровден – традиционни конни надбягвания в с.Козаревец и с.Добри дял.
Сума:
100 лева за с.Козаревец
100 лева за с.Добри дял


Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/