Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 219 / 27.11.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 17 от заседание
на ОбС, проведено на 27.11.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 219

ОТНОСНО: Разпореждане с обект – частна общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.35, ал.1, чл.54, ал.1, т.2, чл.55, т.1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решение № 47/31.01.2008 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване, съгласно Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, за продажба на следния обект – общинска собственост:

1.1. Урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІІ-общински, с площ 871 кв.м, в кв.18 А по Подробен устройствен план (ПУП) на с.Козаревец, актуван с Акт за частна общинска собственост (АОС-ч) № 411/28.10.2002 г., с начална тръжна цена 5 226 лева и депозит за участие в размер на 10% от началната тръжна цена – 522.60 лева.

2. Публичният търг да се проведе в салона на сградата на Община Лясковец, находяща се в гр.Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, на 10.12.2008 г., както следва:
- от 10.00 часа – за обекта по точка 1.1.

3. Заплащането на договорената цена се извършва в седемдневен срок от обявяването на заповед по чл.67, ал.1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество. Дължимата сума, представляваща разликата между договорената сума и внесения депозит да се заплаща в левове по IBAN на Община Лясковец BG38STSA93008405845000, BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 445600. Режийни разноски в размер на 2 % върху договорената сума да се заплащат по IBAN на Община Лясковец BG38STSA93008405845000, BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 447000. Местен данък в размер на 2.5 % върху договорената сума да се заплаща по IBAN на Община Лясковец BG38STSA93008405845000, BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 442500. Разходите, направени от Община Лясковец за изготвяне пазарна оценка за обекта са, както следва: по точка 1.1. е в размер на 100 лева, да се заплати в касата на Общината. Такса „Административна услуга” в размер на 16.00 лева да се заплаща в Информационния център в Община Лясковец. Непарични платежни средства не се приемат.

4. Утвърждава за обекта тръжната документация и договора за продажба, като част от нея.

5. Тръжната документация да се получава в Информационния център в Община Лясковец, след заплащане на такса от 50.00 лева.

6. Определя срок за закупуване на тръжна документация, подаване на молба и внасяте на депозит за участие до 17.00 часа на 09.12.2008г.

7. Депозитът се внася по IBAN на Община Лясковец BG02STSA93003300702086, BIC: STSABGSF.

8. В търга могат да участват всички физически и юридически лица, представили пред тръжната комисия изискуемите документи, посочени в тръжните книжа. Не се допускат до участие в търга пълномощници, представляващи няколко физически и юридически лица, които желаят съвместно да закупят предлагания на търга обект.

9. При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 15.12.2008 г. в същия час, на същото място, при същите условия.

10. Определя срок за закупуване на тръжна документация за участие в повторния търг, подаване на заявления и внасяне на депозит до 17.00 часа на 12.12.2008 г.

11. Възлага на кмета на Община Лясковец провеждането на търга и сключването на договор за продажба със спечелилия участник.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/