Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 218 / 27.11.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 17 от заседание
на ОбС, проведено на 27.11.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 218

ОТНОСНО: Процедурно предложение, във връзка с предложение с изх.№ ОС-4483/18.11.2008г. относно разпореждане с обекти – частна общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване - с 14 гласа “за”, “против” няма и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Отлага разглеждането на предложението за обект УПИ ХХХV-общински, с площ 403 кв.м, в кв.98 по Подробен устройствен план (ПУП) на гр.Лясковец, актуван с Акт за частна общинска собственост (АОС-ч) № 501/14.06.2004г., включен в точка 1.1. на предложение с изх.№ ОС-4483/18.11.2008г. относно разпореждане с обекти – частна общинска собственост.

2.Предложеното разпореждане с обектите (УПИ ІІІ-общински, с площ 871 кв.м, в кв.18 А по Подробен устройствен план (ПУП) на с.Козаревец, актуван с Акт за частна общинска собственост (АОС-ч) № 411/28.10.2002г. и УПИ ХІV - за магазин и гаражи, с площ 700 кв.м, в кв.4 по Подробен устройствен план (ПУП) на гр.Лясковец, актуван с Акт за частна общинска собственост (АОС-ч) № 376/27.12.1999г.), включени в точка 1.2. и 1.3. на предложение с изх.№ ОС-4483/18.11.2008г. относно разпореждане с обекти – частна общинска собственост, да се гласува по отделно за всеки обект.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/