Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 216 / 27.11.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 17 от заседание
на ОбС, проведено на 27.11.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 216

ОТНОСНО: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физически лица.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, чл.30, ал.3, чл.43, ал.1, т.3, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, във връзка с молба с вх.№ ОС-4096/24.10.2008 г. от Благовеста Георгиева Бахова от гр.София, ул. „Константин Иречек” № 38, Дориана Тодорова Пейчева от гр.София, ж.к. „Борово”, бл.10, вх.Г, Галин Тодоров Бахов от гр.София ж.к. „Овча купел” № 1, бл.508, вх.А, ет.8, ап.29 и Антон Димов Димов от с.Широка лъка, общ.Смолян, ул. „Бор” № 13, в качеството им на наследници на Никола Петков Бахов.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се ликвидира съсобствеността между Община Лясковец и Благовеста Георгиева Бахова, Дориана Тодорова Пейчева, Галин Тодоров Бахов и Антон Димов Димов чрез продажба на 117/825 идеални части, собственост на Община Лясковец, представляващи част от УПИ ХХІ-1914, кв.60 по ПУП на гр.Лясковец, целият с площ 825 кв.м по Акт за общинска собственост (частна) № 653/03.10.2008 г.

2. Възлага на кмета на Община Лясковец да предприеме съответните действия за ликвидиране на съсобствеността по Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/