Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 214 / 27.11.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 17 от заседание
на ОбС, проведено на 27.11.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 214

ОТНОСНО: Проблеми и перспективи в градоустройството и сградостроителството на населените места на Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване - с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Създава работна група, включваща представители на: Общински съвет-Лясковец, Общинска администрация-Лясковец, главният архитект на Община Лясковец и външни специалисти, която да набележи оздравителни мероприятия по плана за градоустройство на населените места в Община Лясковец.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/