Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 213 / 27.11.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 17 от заседание
на ОбС, проведено на 27.11.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 213

ОТНОСНО: Предоставяне на безлихвен заем по сметка „Европейски фондове” на Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.6, т.10 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, за покриване на разходите до отпускане на аванси по проектите, финансирани от фондовете на Европейския съюз.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Предоставя безлихвен заем по сметка „Европейски фондове” на Община Лясковец в размер на 40 000 (четиридесет хиляди) лева от Общинския фонд за покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол по Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

2.Срок за възстановяване – 30.06.2009 година.

3.Срокът за възстановяване на предоставения безлихвен заем на „ЛОТОС” ЕООД (в ликвидация) гр.Лясковец, съгласно Решение № 78/27.03.2008г., се удължава до 30.06.2009 година.

4.Срокът за възстановяване на предоставения безлихвен заем на „Медицински център І - Лясковец” ЕООД гр.Лясковец, съгласно Решение № 200/28.10.2008г., се удължава до 30.06.2009 година.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/