Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 211 / 27.11.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 17 от заседание
на ОбС, проведено на 27.11.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 211

ОТНОСНО: Решение за кандидатстване с проект за изграждане на канализационна система, рехабилитация на водопреносната мрежа и довеждащ колектор до РПСОВ – Горна Оряховица и Лясковец за селата Козаревец и Добри дял по Оперативна програма „Околна среда 2007 г.-2013 г.”.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Решение № 70/27.03.2008г. на Общински съвет – Лясковец и Стратегическия план за развитие на Община Лясковец през 2007 г.-2013 г.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване - с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Дава съгласие за кандидатстване с проект: Изграждане на канализационна система, рехабилитация на водопреносната мрежа и довеждащ колектор до РПСОВ – Горна Оряховица и Лясковец за селата Козаревец и Добри дял по Оперативна програма „Околна среда 2007 г.-2013 г.”, Приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на населени места с под 2000 е.ж. попадащи в „градските агломерационни ареали”, по Процедура „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 е.ж.”.

2.Възлага на кмета на Община Лясковец да подготви проектно предложение и да кандидатства по Оперативна програма „Околна среда 2007 г.-2013 г.”.


Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/