Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 210 / 27.11.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 17 от заседание
на ОбС, проведено на 27.11.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 210

ОТНОСНО: Информация за състоянието на клубовете на пенсионера, находящи се на територията на Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 14 гласа “за”, 2 “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема Информацията за състоянието на клубовете на пенсионера – състояние, проблеми, перспективи.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/