Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 209 / 27.11.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 17 от заседание
на ОбС, проведено на 27.11.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 209

ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на Програмата за развитие на спорта и туризма на територията на Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа “за”, 1 “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема Отчета за изпълнение на Програмата за развитие на спорта и туризма на територията на Община Лясковец.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/