Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 203 / 28.10.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 16 от заседание
на ОбС, проведено на 28.10.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 203

ОТНОСНО: Провеждане конкурс за приватизация на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на търговско дружество.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.1, ал.2, т.3, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.2, чл.31, ал.1, чл.32, ал.3, т.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл.5, ал.3, чл.12, ал.2 от Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители, чл.5, чл.7, чл.10, ал.2 от Наредбата за търговете и конкурсите, във връзка с Решение № 46/31.01.2008 г. и Решение № 157/28.07.2008 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема правен анализ, приватизационна оценка и информационен меморандум на следния нежилищен обект, невключен в имуществото на търговски дружества: Урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІ – за производствено-складови дейности, в кв.145 по Подробен устройствен план (ПУП) – промишлена зона (ПЗ) на гр.Лясковец, актуван с Акт за частна общинска собственост № 643/10.06.2008 г.

2. Приватизацията на обекта по точка 1 да се извърши чрез публично оповестен конкурс на един етап.

3. Определя минимална конкурсна цена на обекта по точка 1 в размер на 468 400 лева без ДДС.

4. Определя депозит за участие в конкурса за приватизация на обекта по точка 1 в размер на 10% от минималната конкурсна цена, а именно – 46 840 лева.

5. Депозитът за участие в конкурса за приватизация на обекта се внася по IBAN на Община Лясковец: BG02STSA93003300702086, BIC: STSABGSF, в срок до 19.12.2008г. включително.

6. Утвърждава конкурсната документация и информационния меморандум, като част от нея, за обекта по точка 1.

7. Конкурсната документация за приватизация на обекта да се закупува в Информационния център в Община Лясковец след заплащане такса от 100 лева за обекта по точка 1 в срок до 04.12.2008г., 17.00 часа включително.

8. При закупуване на конкурсната документация следва да бъдат представени следните документи: копие от документ за самоличност, от съдебно решение или удостоверение за вписване в търговския регистър на Агенцията по вписвания, от удостоверение за актуално състояние и от ЕИК по БУЛСТАТ.

9. Лицата, закупили конкурсна документация, могат да отправят до конкурсната комисия искания в писмена форма за разяснения по процедурата за провеждане на конкурса в срок до 10.12.2008г., 17.00 часа включително.

10. Определя срок за подаване на конкурсни предложения от кандидатите до 19.12.2008г., 17.00 часа включително.

11. Възлага на кмета на Община Лясковец правомощия за провеждане на приватизационната процедура съгласно Наредбата за търговете и конкурсите, както и да сключи приватизационен договор със спечелилия конкурса за приватизация на обекта кандидат.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/