Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 202 / 28.10.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 16 от заседание
на ОбС, проведено на 28.10.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 202

ОТНОСНО: Обявяване на имот – публична общинска собственост за имот – частна общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.2, ал.1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 14 гласа “за”, 1 “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Обявява училищната сграда в с.Мерданя, община Лясковец, находяща се в УПИ VІІ – за училище, в кв.48 по ПУП на с.Мерданя, за имот – частна общинска собственост.

2.Възлага на кмета на Община Лясковец да предприеме съответните действия, съгласно Закона за общинската собственост.


Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/