Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 201 / 28.10.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 16 от заседание
на ОбС, проведено на 28.10.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 201

ОТНОСНО: Изменение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Изменя Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища (приета с Решение № 251/24.02.2005 г., изм. С Решение № 271/25.03.2005 г.), както следва:

1.В чл.23, ал.1, т.1 думите „6 месеца” се заменят с думите „3 месеца”.
2.Чл.32 се отменя изцяло.
3.В чл.39, ал.1 изразът „… се извършва по реда на чл.40 от Закона за общинската собственост”, се изменя по следния начин „… се извършва при условията и по реда на чл.40 от Закона за общинската собственост”.
4.В чл.39, ал.2 към израза „… отговарящи на условията по чл.4” се добавя в края следния текст „или ако върху имота, придобит в резултат на замяната, ще се изграждат социални жилища”.
5.Създава се нов чл.40 със следното съдържание:
Чл.40, ал.1. Право на строеж върху имоти – частна общинска собственост, отредени за изграждане на социални жилища, може да се учредява без търг или конкурс за строеж на жилищна сграда на лица с установени жилищни нужди, на жилищностроителни кооперации или сдружения, в които членуват само такива лица, при условия, по ред и при цени, определени от общинския съвет.
ал.2. Правото на строеж по ал.1 не може да се прехвърля на трети лица.
ал.3. Жилищата, придобити по реда на ал.1 не могат да се отдават под наем или да бъдат обект на разпореждане за срок от 15 години.
ал.4. Нарушаването на забраните по ал.2 и ал.3 е основание за разваляне на договора за право на строеж.
ал.5. При разваляне на договора, лицата, нарушили забраните по ал.2 и ал.3, нямат правата по чл.72-74 от Закона за собствеността.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/