Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 200 / 28.10.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 16 от заседание
на ОбС, проведено на 28.10.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 200

ОТНОСНО: Предоставяне безлихвен заем на „Медицински център І – Лясковец” ЕООД гр.Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.6, т.10 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и молба изх.№ 176/15.10.2008г. от д-р Георги Кабакчиев – управител на „Медицински център І – Лясковец” ЕООД гр.Лясковец.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Предоставя безлихвен заем на „Медицински център І – Лясковец” ЕООД гр.Лясковец в размер на 37 000 (тридесет и седем хиляди) лева от Общинския фонд за покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол по Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

2. Срок за възстановяване – 23.12.2008 година.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/