Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 199 / 28.10.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 16 от заседание
на ОбС, проведено на 28.10.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 199

ОТНОСНО: Кандидатстване за отпускане на средства по Проект „Красива България”.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 и чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 14 гласа “за”, “против” няма и 2 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Дава съгласие Община Лясковец да кандидатства за отпускане на средства по Проект „Красива България”, с проекти за следните обекти:

- „Ремонт покрив и фасади на ЦДГ „Сладкопойна чучулига” с.Джулюница;
- „Ремонт покрив и фасади на сградата на Кметство с.Джулюница”.

2. Дяловото участие на Общината във финансирането на обектите е 50% от общата стойност на проектите.

3. Средствата се осигурят от фонд „Приватизация”.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/