Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 197 / 28.10.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 16 от заседание
на ОбС, проведено на 28.10.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 197

ОТНОСНО: Участие на Община Лясковец като водеща организация по Оперативна програма „Регионално развитие”, операция 4.2. „Междурегионално сътрудничество”.

На основание чл.21, ал.1, т.12 и чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка със Стратегическия план за развитие на Община Лясковец за 2007-2013 година.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Дава съгласие за участие на Община Лясковец като водеща организация по Оперативна програма „Регионално развитие”, операция 4.2. „Междурегионално сътрудничество” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.2-01/2008 „Подкрепа за междурегионално сътрудничество и обмен на най-добри практики” с проект „Динамична мрежа за устойчиви региони”, в партньорство с Народно читалище „Елдород”, Община Априлци, Община Ракоцифалва (Унгария), Сдружение „Куруци” (Унгария) и Община Хр.Бенедик (Словакия).

2. Възлага на кмета на Община Лясковец да подготви необходимите документи за участие по операция 4.2. на Оперативна програма „Регионално развитие”.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/