Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 196 / 28.10.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 16 от заседание
на ОбС, проведено на 28.10.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 196

ОТНОСНО: Приемане Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.15, чл.148, ал.3 от Закона за опазване на околната среда и чл.19 от Закона за управление на отпадъците.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване - с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Отменя Наредба за опазване на околната среда, приета с Решение № 373/28.12.2005г. на Общински съвет Лясковец.

2. Приема Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/