Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 195 / 28.10.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 16 от заседание
на ОбС, проведено на 28.10.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 195

ОТНОСНО: Програма за опазване на околната среда на територията на Община Лясковец за периода 2008-2013 година.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.79, ал.4 от Закона за опазване на околната среда.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване - с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Отменя Програма за опазване на околната среда на територията на Община Лясковец за периода 2003-2010 година, приета с Решение № 38/29.01.2004г. на Общински съвет-Лясковец, в частта й, касаеща периода 2008-2010 година.

2. Приема Програма за опазване на околната среда на територията на Община Лясковец за периода 2008-2013 година.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/