Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 193 / 28.10.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 16 от заседание
на ОбС, проведено на 28.10.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 193

ОТНОСНО: Информация за състоянието на търговските дружества с общинско участие.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване - с 9 гласа “за”, 1 “против” и 6 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема представената информация за състоянието на търговските дружества с общинско участие.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/