Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 187 / 25.09.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 15 от заседание
на ОбС, проведено на 25.09.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 187

ОТНОСНО: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, чл.30, ал.3, чл.43, ал.1, т.3, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, във връзка с молба с вх.№ ОС-3165/20.08.2008г. от „АУТОКАР” ЕООД гр.Горна Оряховица, представлявано от Даниел Иванов Димитров от гр. Горна Оряховица, ул. „Христо Смирненски” № 10.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се ликвидира съсобствеността между Община Лясковец и „АУТОКАР” ЕООД гр.Горна Оряховица, представлявано от Даниел Иванов Димитров от гр. Горна Оряховица, ул. „Христо Смирненски” № 10 чрез продажба на 267/1385 идеални части, собственост на Община Лясковец, представляващи част от Урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІІ-127, целият с площ 1385 кв.м, находящ се в кв.16 по ПУП на гр.Лясковец, по Акт за общинска собственост (частна) № 649/04.09.2008г.

2. Възлага на кмета на Община Лясковец да предприеме съответните действия за ликвидиране на съсобствеността по Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/