Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 183 / 25.09.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 15 от заседание
на ОбС, проведено на 25.09.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 183

ОТНОСНО: Провеждане на процедура за приватизация чрез публичен търг с явно наддаване на общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на търговско дружество.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.1, ал.2, т.3, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.2, чл.31, ал.1, чл.32, ал.3, т.1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл.5, ал.3, чл.12, ал.2 от Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители, чл.5, чл.6 и чл.9 от Наредбата за търговете и конкурсите, и във връзка с Решение № 46/31.01.2008г. и Решение № 114/29.05.2008 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема правните анализи, приватизационни оценки и информационни меморандуми на два общински нежилищни имота, невключени в имуществото на търговско дружество, както следва:

1.1. Урегулиран поземлен имот (УПИ) VІ – за стопанска инициатива, в кв.140 по Подробен устройствен план (ПУП) на гр.Лясковец, актуван с Акт за частна общинска собственост № 489/16.02.2004 г.

1.2. Урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІ – за стопанска инициатива, в кв.140 по Подробен устройствен план (ПУП) на гр.Лясковец, актуван с Акт за частна общинска собственост № 483/16.02.2004 г.

2. Приватизацията на обектите по точка 1 да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване.

3. Определя начална тръжна цена на обектите, както следва:

3.1. за обекта по точка 1.1. – 61 200.00 (шестдесет и една хиляди и двеста) лева и стъпка на наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена – 6 120.00 (шест хиляди сто и двадесет) лева.

3.2. за обекта по точка 1.2. – 63 000.00 (шестдесет и три хиляди) лева и стъпка на наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена – 6 300.00 (шест хиляди и триста) лева.

4. Определя депозит за участие в размер на 20% от началната тръжна цена за обектите, както следва:

4.1. за обекта по точка 1.1. – 12 240.00 (дванадесет хиляди двеста и четиридесет) лева.

4.1. за обекта по точка 1.2. – 12 600.00 (дванадесет хиляди и шестстотин) лева.

5. Депозитът за обектите се внася по IBAN на Община Лясковец: BG02STSA93003300702086, BIC: STSABGSF в срок до 12.11.2008г., включително.

6. Утвърждава тръжна документация и информационния меморандум, като част от нея за обектите по точка 1.

7. Тръжна документация да се закупува в Информационния център в Община Лясковец след заплащане такса от 100 лева за всеки от обектите по точка 1 в срок до 17.00 часа на 06.11.2008г.

8. При закупуване на тръжната документация следва да бъдат представени следните документи: копие от документ за самоличност, както и копия от документи за регистрация, за актуално състояние и за ЕИК по БУЛСТАТ.

9. Оглед на обектите по точка 1 да се извършва всеки работен ден до 17.00 часа до деня, предхождащ датата за провеждане на търга, след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка до общинска администрация.

10. Предложения за участие в търга да се подават в запечатан непрозрачен плик с надписано наименование на обекта и името на участника в Информационния център в Община Лясковец до 17.00 часа на 12.11.2008г.

11. Търгът за приватизация на обектите да се проведе в салона на Община Лясковец на 14.11.2008г. за всеки от обектите, както следва:

- за обекта по точка 1.1. – от 10.00 часа;

- за обекта по точка 1.2. – от 11.00 часа.

12. Възлага на кмета на Община Лясковец правомощия за провеждане на приватизационната процедура съгласно Наредбата за търговете и конкурсите, както и да сключи приватизационни договори със спечелилите търга кандидати за обектите по точка 1.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/