Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 181 / 25.09.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 15 от заседание
на ОбС, проведено на 25.09.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 181

ОТНОСНО: Участие на Община Лясковец като партньор на читалище „Напредък-1870” гр.Лясковец по Оперативна програма “Регионално развитие”, операция 1.1. „Социална инфраструктура”.

На основание чл.21, ал.1, т.12 и чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване - с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за участие на Община Лясковец като партньор по проект на читалище „Напредък-1870” гр.Лясковец по Оперативна програма “Регионално развитие”, операция 1.1. „Социална инфраструктура” и декларира, че предназначението на сградата няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване дейностите по проекта.

2. Възлага на кмета на Община Лясковец да подготви необходимите документи за участие по Оперативна програма “Регионално развитие”.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/