Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 180 / 25.09.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 15 от заседание
на ОбС, проведено на 25.09.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 180

ОТНОСНО: Информация за проблемите и перспективите в градоустройството и сградостроителството на населените места в Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.20 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.5, ал.1 от Закона за устройство на територията.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване - с 9 гласа “за”, “против” няма и 7 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема изготвената от главния архитект на Общината информация, във връзка с градоустройството и сградостроителството, като възлага изготвянето на нова информация, свързана конкретно с проблемите и перспективите в градоустройството и сградостроителството във всяко едно от населените места в Община Лясковец.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/