Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 179 / 25.09.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 15 от заседание
на ОбС, проведено на 25.09.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 179

ОТНОСНО: Приемане на вътрешно-компенсирани промени в разчета за капиталови разходи по бюджета на Община Лясковец за 2008 година.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.13, ал.3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2008 година, в изпълнение на чл.54, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.11 от Закона за общинските бюджети, ПМС № 15/01.02.2008 г. за изпълнение на ЗДБ на РБ за 2008 г., ФО 2/04.02.2008 г. на Министерство на финансите и Наредбата на Общински съвет – Лясковец по чл.9 а от Закона за общинските бюджети.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 12 гласа “за”, 2 “против” и 2 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Приема вътрешно-компенсирани промени в разчета за капиталови разходи по:

1.Бюджета на Община Лясковец за 2008 година, както следва:

Функция VІІІ – Икономически дейности и услуги.
Дейност 832 – Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища.
Обект „Доставка и монтаж на автоспирки за автобусен транспорт гр.Лясковец
- §52-00 - - 42 800 лева.

Функция VІІІ – Икономически дейности и услуги.
Дейност 832 – Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища.
Обект „Основен ремонт на ул. „Янтра”
в гр.Лясковец - §51-00 - + 40 800 лева.

Функция ІІІ – Образование.
Дейност 311 – Целодневни детски градини.
ЦДГ с.Драгижево:
Обект „Основен ремонт на котел и отоплителна система”
- § 51-00 - + 2 000 лева.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/