Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 178 / 25.09.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 15 от заседание
на ОбС, проведено на 25.09.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 178

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност и Закона за защита на животните.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване - с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема Наредба за притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Лясковец.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/