Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 177 / 25.09.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 15 от заседание
на ОбС, проведено на 25.09.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 177

ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството – управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” по договор за безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/2.1-0.2/2007/007.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23, и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с изпълнение на изискванията на Министерството на регионалното развитие и благоустройството като управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие”.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Упълномощава кмета на Община Лясковец като бенефициент по Оперативна програма „Регионално развитие”, схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за устойчиво и интегрирано местно развитие чрез рехабилитация и реконструкция на общинската пътна мрежа”, проект „Подобряване на общинската пътна мрежа в Община Лясковец”, да издаде запис на заповед в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройството – управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие”, чийто размер е до размера на аванса по договор за безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/2.1-0.2/2007/007, а именно: за сумата от 398 910 лева (триста деветдесет и осем хиляди деветстотин и десет лева), представляваща 10% от размера на общите допустими разходи по проекта, със срок за предявяване за плащане до 04.04.2010 г. (два месеца след изтичане крайния срок по изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ).

2. Възлага на кмета на Община Лясковец да подготви необходимите документи за получаване на аванса по договор за безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/2.1-0.2/2007/007 и да ги представи пред Управляващия орган.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/