Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 176 / 25.09.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 15 от заседание
на ОбС, проведено на 25.09.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 176

ОТНОСНО: Финансиране от държавния бюджет на обекти от общинската пътна мрежа през 2009 година.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване - с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Утвърждава Списък за финансиране през 2009 година на обекти от общинска пътна мрежа на Община Лясковец, както следва:

1. Реконструкция на път ІV - 40044 “Добри дял - Родина” - от км 1+600 до км 2+000 на стойност 150 000 лева, със средства по Закона за държавния бюджет (ЗДБ).

2. Отводняване на път ІV - 53002 “Драгижево - Церова кория” - при км 0+700 на стойност 31 249 лева, със средства по ЗДБ.

3. Рехабилитация на път ІV - 53002 “Драгижево - Церова кория” - от км 0+053 до км 3+600 на стойност 650 000 лева, със средства по ЗДБ.

4. Рехабилитация на път ІV - 51419 “Драгижево - Мерданя” - от км 7+300 до км 12+500 на стойност 990 000 лева, със средства по ЗДБ.

5. Рехабилитация на път ІV - 40044 “Добри дял - Родина” - от км 0+000 до км 6+700 на стойност 1 272 800 лева, със средства по Закона за държавния бюджет (ЗДБ).

6. Рехабилитация на път ІV - 40923 “Джулюница – Кесарево” - от км 19+600 до км 28+300 на стойност 1 740 000 лева, със средства по Закона за държавния бюджет (ЗДБ).


ОБЩА СТОЙНОСТ: 4 834 049 лева


Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/