Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 174 / 28.08.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 14 от заседание
на ОбС, проведено на 28.08.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 174

ОТНОСНО: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, чл.30, ал.3, чл.43, ал.1, т.3, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, във връзка с молба с вх.№ М-1370/07.08.2008г. от Йордан Николов Иванов от гр. Горна Оряховица, ул. „Бунар Хисар” № 31.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 14 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се ликвидира съсобствеността между Община Лясковец и Йордан Николов Иванов чрез продажба на 367/1260 идеални части, собственост на Община Лясковец, представляващи част от УПИ ІХ-за паркинг и автокъща, кв.17 по ПУП на гр.Лясковец, целият с площ 1260 кв.м по Акт за общинска собственост (частна) № 647/08.08.2008г.


2. Възлага на кмета на Община Лясковец да предприеме съответните действия по Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/