Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 173 / 28.08.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 14 от заседание
на ОбС, проведено на 28.08.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 173

ОТНОСНО: Откриване процедура за приватизация на обект от годишния план за приватизация.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.1, ал.2, т.3, във връзка с чл.4, ал.2 и чл.31, ал.1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл.3, ал.5 от Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители, и във връзка с Решение № 46/31.01.2008 г. на Общински съвет – Лясковец.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 9 гласа “за”, “против” няма и 5 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Открива процедура за приватизация чрез публично оповестен конкурс на един етап за обект: Урегулиран поземлен имот ІV-за производствено-складови дейности, заедно с построена в него масивна едноетажна сграда – работилница и гаражи, в кв.135 по ПУП-ПЗ на гр.Лясковец, подробно описан в Акт за частна общинска собственост (АОС-ч) № 638/30.07.2007 г., целият с площ 7 220 кв.м.

2. Упълномощава кмета на Община Лясковец да възложи за обекта по точка 1, дейностите по изготвяне анализ на правното състояние, приватизационна оценка и информационен меморандум чрез пряко договаряне по реда на Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство.

3. Кметът на Община Лясковец да удостовери верността на информацията, съдържаща се в анализа на правното състояние.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/