Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 172 / 28.08.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 14 от заседание
на ОбС, проведено на 28.08.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 172

ОТНОСНО: Учредяване на възмездно право на строеж върху имот – частна общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.37, ал.1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решение № 156/28.07.2008 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 9 гласа “за”, 4 “против” и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се проведе публично оповестен конкурс за учредяване на възмездно право на строеж върху имот – частна общинска собственост за изграждане на нова едноетажна застройка с обществено-обслужващо предназначение, със застроена площ 44 кв.м върху УПИ ХХІХ – за жилищно строителство и магазини, в кв.72 по ПУП на гр.Лясковец, съобразно предвижданията на ПУП на гр.Лясковец на 17.10.2008г. от 10.00 часа в салона на Община Лясковец.

2. Началната конкурсна цена за учредяване право на строеж за изграждане на нова едноетажна сграда с обществено-обслужващо предназначение, със застроена площ 44 кв.м е в размер на 1900 лева (хиляда и деветстотин лева).

3. Заплащането на договорената цена се извършва в 7-дневен срок от обявяване на заповед по чл.83, ал.1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество. Дължимата сума, представляваща разликата между договорената сума и внесения депозит да се заплати в левове по IBAN на Община Лясковец BG38STSA93008405845000, BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 445900.
Режийни разноски в размер на 2 % върху договорената сума да се заплащат по IBAN на Община Лясковец BG38STSA93008405845000, BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 447000.
Местен данък в размер на 2.5 % върху договорената сума да се заплаща по IBAN на Община Лясковец BG38STSA93008405845000, BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 442500.
Разходите, направени от Община Лясковец за изготвяне на пазарна оценка в размер на 80.00 лева се заплащат в касата на Общината.
Такса “Административна услуга” в размер на 16.00 лева се заплаща в Информационния център в Община Лясковец. Непарични платежни средства не се приемат.

4. Критерии за оценка на конкурсните предложения – посочени в конкурсната документация.

5. Утвърждава конкурсна документация за обекта и проектодоговор, като част от нея.

6. Конкурсна документация да се закупува в Информационния център в Община Лясковец, след заплащане на цена от 80.00 лева, в срок до 17.00 часа на 15.10.2008 г.

7. Конкурсните предложения да се подават в Информационния център на Община Лясковец в срок до 17.00 часа на 16.10.2008 г.

8. Депозит за участие в размер на 10% от началната конкурсна цена се внася по IBAN на Община Лясковец BG02STSA93003300702086, BIC: STSABGSF в срок до деня, предхождащ датата на конкурса.

9. До участие в конкурса се допускат физически и юридически лица, регистрирани по Търговския закон. Кандидатите са длъжни да представят банкови и други документи, доказващи финансова стабилност на кандидата и опит в строителния бранш.

10. Време и начин за оглед – оглед се извършва през всички работни дни, предхождащи датата на конкурса, след предварително уведомяване.

11. Възлага на кмета на Община Лясковец провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване възмездно право на строеж и сключване на договор със спечелилия участник.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/