Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 171 / 28.08.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 14 от заседание
на ОбС, проведено на 28.08.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 171

ОТНОСНО: Отдаване под наем на обект – публична общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 и ал.8 от Закона за общинската собственост, във връзка с писмо вх.№ ОС-2479/09.07.2008 г. на Министерство на земеделието и храните.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 14 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се проведе конкурс за отдаване под наем за срок от пет години на имот – публична общинска собственост: Водостопанско съоръжение, землище гр.Лясковец (поземлен имот № 000514) с площ 0.856 дка, актувано с Акт за публична общинска собственост № 70/09.02.2004 г., при първоначален месечен наем в размер на 20.00 лева, като същият се актуализира годишно с инфлационния индекс за предходната година.

2. Разходите, свързани с ползването на имота за извършване на поливна дейност са за сметка на наемателя.

3. Възлага на кмета на Община Лясковец да организира процедурата по отдаване под наем на имота по точка 1 и сключи договор за наем със спечелилия конкурса участник.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/