Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 170 / 28.08.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 14 от заседание
на ОбС, проведено на 28.08.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 170

ОТНОСНО: Отдаване под наем на обект – публична общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 и ал.8 от Закона за общинската собственост, във връзка с писмо вх.№ ОС-2479/09.07.2008 г. на Министерство на земеделието и храните.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 14 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на имот – публична общинска собственост: Язовир „Рибарници”, местност „Балтей”, в землището на гр.Лясковец, представляващ поземлен имот № 000539 с площ 27.085 дка, актуван с Акт за публична общинска собственост № 55/03.10.2000 г., при първоначален месечен наем в размер на 77.19 лева, като същият се актуализира годишно с инфлационния индекс за предходната година.

2. Разходите, свързани с ползването на обекта за извършване на поливна дейност са за сметка на наемателя.

3. Възлага на кмета на Община Лясковец да организира процедурата по отдаване под наем на обекта по точка 1 и сключи договор за наем със спечелилия търга участник.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/