Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 168 / 28.08.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 14 от заседание
на ОбС, проведено на 28.08.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 168

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Лясковец по чл.196, ал.5 от ЗУТ.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.196, ал.5 от Закона за устройство на територията.

При кворум от 13 общински съветника и след проведено гласуване – с 13 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Приема Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Лясковец.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/