Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 167 / 28.08.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 14 от заседание
на ОбС, проведено на 28.08.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 167

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.13 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.62, ал.10 от Закона за устройство на територията.

При кворум от 13 общински съветника и след проведено гласуване – с 13 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Приема Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Лясковец.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/