Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 166 / 28.08.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 14 от заседание
на ОбС, проведено на 28.08.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 166

ОТНОСНО: Приемане на изменение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси.

На основание чл.21, ал.1, т.7 и т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.8, ал.1 от Закона за местните данъци и такси и във връзка с чл.6, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси, във връзка с чл.27, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 12 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 7 гласа “за”, 3 “против” и 2 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Не приема предложението с изх.№ ФСД-01-3106/13.08.2008г. за изменение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/