Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 165 / 28.08.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 14 от заседание
на ОбС, проведено на 28.08.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 165

ОТНОСНО: Реконструкция водопровод и канализация на ул. „Никола Козлев” гр.Лясковец със средства от ПУДОС към МОСВ гр.София и остатък от средства по Програма ИСПА „Изграждане на РПСОВ – Г.Оряховица и Лясковец”.

На основание чл.21, ал.1, т.12 и чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка със Стратегическия план за развитие на Община Лясковец 2007-2013 година.

При кворум от 11 общински съветника и след проведено гласуване – с 9 гласа “за”, “против” няма и 2 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Дава съгласие за кандидатстване за отпускане на средства от ПУДОС към МОСВ гр.София за реконструкция на водопровода по ул. „Никола Козлев” гр.Лясковец.

2.Дава съгласие за кандидатстване за усвояване на остатък от средства по Програма ИСПА „Изграждане на РПСОВ – Г.Оряховица и Лясковец” за реконструкция на канализацията на ул. „Никола Козлев” гр.Лясковец.

3.Възлага на кмета на Община Лясковец да подготви проектното предложение и да кандидатства за финансиране.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/