Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 163 / 28.08.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 14 от заседание
на ОбС, проведено на 28.08.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 163

ОТНОСНО: Временен недостиг на средства, възникнал в процеса на изпълнение на общинския бюджет.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.24, т.1 от Закона за общинските бюджети и чл.24 от Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и поемането на общински дълг, приета от Общински съвет – Лясковец по чл.9 а от Закона за общинските бюджети.

При кворум от 13 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 13 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема временният недостиг на средства, възникнал в процеса на изпълнение на общинския бюджет в размер на 200 000 лева, да се осигури със заем от фонд „Приватизация”. Средствата ще бъдат използвани за покриване на разходите по проект „Изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор за с.Джулюница, община Лясковец”, с който Община Лясковец кандидатства по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 година”, приоритетна ос І - „Подобряване и изграждане на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”.
Срок на възстановяване 27.08.2009 година.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/