Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 162 / 28.08.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 14 от заседание
на ОбС, проведено на 28.08.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 162

ОТНОСНО: Приемане на допълнение в разчета за капиталови разходи по бюджета на Община Лясковец за 2008 година.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.13, ал.3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2008 година, в изпълнение на чл.54, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.11 от Закона за общинските бюджети, ПМС № 15/01.02.2008 г. за изпълнение на ЗДБ на РБ за 2008 г., ФО 2/04.02.2008 г. на Министерство на финансите и Наредбата на Общински съвет – Лясковец по чл.9 а от Закона за общинските бюджети.

При кворум от 13 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 13 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Допълва разчета за капиталови разходи по бюджета на Община Лясковец за 2008 година, както следва:

1.От фонд „Приватизация”:

НУ „Цани Гинчев” гр.Лясковец:
- За проектиране и преустройство на парния котел - 25 000 лева.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/