Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 161 / 28.08.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 14 от заседание
на ОбС, проведено на 28.08.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 161

ОТНОСНО: Приемане изменение на бюджета на Община Лясковец за 2008 година.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.54, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.18 от Закона за общинските бюджети.

При кворум от 13 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 13 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема изменение на бюджета на Община Лясковец за 2008 година, както следва:

А. По приходите - + 10 000 лева, в това число разпределен по параграфи,
Приходи с общински характер - + 10 000 лева
Неданъчни приходи - + 10 000 лева
Приходи от наеми земя - + 1 000 лева
Постъпления от продажба на ДМА § 40-20 - + 4 000 лева
Дарения, помощи и други получени суми § 45-01 - + 5 000 лева

Б. По разходите - + 10 000 лева
Общински дейности
Функция „Общи държавни служби” - + 5 000 лева
Дейност 122 – Общинска администрация
Издръжка § 10-00 - + 5 000 лева
В т.ч. материали § 10-15 - + 5 000 лева

Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” - + 5 000 лева
Дейност 714 – Спортни бази и спорт за всички - + 5 000 лева
Субсидии за текуща дейност § 43-01 - + 5 000 лева
В т.ч. футболен клуб „Левски” гр.Лясковец - + 3 000 лева
и футболен клуб „Юнак” с.Мерданя - + 800 лева
футболен клуб с.Джулюница - + 400 лева
футболен клуб с.Козаревец - + 400 лева
футболен клуб с.Добри дял - + 400лева,
като за направените разходи да се представят копие от платежните документи, като в тези суми не влизат разходите за хонорари.

2. Допълва Решение № 52 от 11.02.2008г., точка 6.1. „Приема разчет за разходи за: - за 2 броя автобусни билети на пенсионери, живеещи в Община Лясковец, с размер на пенсията 125,00 лева, с текста: и последващите я изменения от съответното населено място до гр.Горна Оряховица.”

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/