Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 159 / 28.07.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 13 от заседание
на ОбС, проведено на 28.07.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 159

ОТНОСНО: Създаване на временна комисия, във връзка с изработване доклад за следприватизационен контрол на приватизирани обекти.

На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено поименно гласуване - с 14 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Създава временна комисия, която да участва при изработването от Общинска администрация – Лясковец на доклад за следприватизационен контрол на приватизирани обекти, в състав:

-д-р Людмил Хараламбев Гецов – председател на постоянна комисия „Икономическо развитие, земеделие, еврофондове, приватизация и концесии”;

-Николай Стефанов Дермишков – председател на постоянна комисия „Ред, законност, безопасност на движението”;

- Румен Иванов Стойков – председател на постоянна комисия „Инфраструктура, благоустройство и околна среда”.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/