Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 158 / 28.07.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 13 от заседание
на ОбС, проведено на 28.07.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 158

ОТНОСНО: Молба от СМДЛ „ФОТОН” гр.Лясковец за отдаване под наем на кабинет в „Медицински център І” ЕООД, гр.Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.15, ал.3 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества, във връзка с молба вх.№ 220/18.07.2008г. от управителя на СМДЛ „ФОТОН” гр.Лясковец.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено гласуване - с 14 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Разрешава на управителя на “Медицински център І – Лясковец” ЕООД да сключи договор с д-р Галя Василева Дачева - управител на СМДЛ „ФОТОН” гр.Лясковец за отдаване под наем на кабинет № 6 в сградата на “Медицински център І – Лясковец” ЕООД в гр.Лясковец.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/