Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 155 / 28.07.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 13 от заседание
на ОбС, проведено на 28.07.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 155

ОТНОСНО: Отдаване под наем на обект – публична общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 и ал.8 от Закона за общинската собственост, във връзка с писмо вх.№ ОС-2475/01.07.2008 г. на Министерство на земеделието и храните.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 9 гласа “за”, 2 “против” и 4 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се проведе конкурс за отдаване под наем за срок от пет години на имот – публична общинска собственост: Язовир „Костимял – 2”, землище гр.Лясковец (поземлен имот № 000691) с площ 22.372 дка, актуван с АОС-п № 34/08.06.1998 г., при първоначален месечен наем в размер на 63.76 лева, като същият се актуализира годишно с инфлационния индекс за предходната година.

2. Възлага на кмета на Община Лясковец да организира процедурата по отдаване под наем на обекта по точка 1 и сключи договор за наем със спечелилия конкурса участник.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/