Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 154 / 28.07.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 13 от заседание
на ОбС, проведено на 28.07.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 154

ОТНОСНО: Предложение за отдаване под наем чрез явен търг на обект – публична общинска собственост: язовир „Костимял – 2”, землище гр.Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.27, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 6 гласа “за”, “против” няма и 9 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Не приема предложението за отдаване под наем чрез явен търг на обект – публична общинска собственост: язовир „Костимял – 2”, землище гр.Лясковец.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/