Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 153 / 28.07.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 13 от заседание
на ОбС, проведено на 28.07.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 153

ОТНОСНО: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физически лица.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.43, ал.1, т.3, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет – Лясковец, и във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и Решение № 128/26.06.2008 г. на Общински съвет – Лясковец.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се сключи договор за продажба на 90/1675 идеални части - собственост на Община Лясковец от УПИ ІІІ-2, целият с площ 1675 кв.м, находящ се в кв.62 по ПУП на с.Драгижево, между Община Лясковец в качеството си на продавач и Красимира Станчева Тодорова и Георги Николаев Тодоров от гр. Горна Оряховица, ул. „19 февруари” № 20 в качеството им на купувач, при пазарна цена 1500 лева (хиляда и петстотин лева) за посочения обект.

2. Заплащането от купувача на пазарната цена, както и дължимите режийни разноски и такси, да се извърши в 7-дневен срок от издаване на заповед от кмета на Община Лясковец.

3. Пазарната цена да се заплати в левове по IBAN на Община Лясковец BG38STSA93008405845000, BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 445900.
Режийни разноски в размер на 2% върху пазарната цена да се заплати по IBAN на Община Лясковец BG38STSA93008405845000, BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 447000.
Местен данък в размер на 2.5% върху пазарната цена да се заплати по IBAN на Община Лясковец BG38STSA93008405845000, BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 442500.
Разходите, направени от Общината за изготвяне пазарната оценка за обекта в размер на 80.00 лева (осемдесет лева), да се заплати в касата на Общината; такса “Административна услуга” – 16.00 лева да се заплати в Информационния център в Община Лясковец. Непарични платежни средства не се приемат.

4. Възлага на кмета на Общината издаването на заповед и сключването на договор за идеални части от съсобствен имот с Красимира Станчева Тодорова и Георги Николаев Тодоров от гр. Горна Оряховица за ликвидиране на съсобствеността.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/