Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 150 / 28.07.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 13 от заседание
на ОбС, проведено на 28.07.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 150

ОТНОСНО: Решение, във връзка с молба от общински съветник.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.34, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.50, т.7 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Лясковец, молба с вх.№ 213/15.07.2008 г. от общинския съветник Невянка Козлева.

При кворум от 13 общински съветника и след проведено гласуване - с 13 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. На общинския съветник Невянка Захариева Козлева да не се начислява и изплаща възнаграждение, и съответните осигуровки за участие в заседанията на Общински съвет – Лясковец и неговите комисии за периода от 01.08.2008 година до 31.08.2008 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/