Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 149 / 28.07.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 13 от заседание
на ОбС, проведено на 28.07.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 149

ОТНОСНО: Утвърждаване на водоустойчиви, светлоотразителни стикери, защитени с холограма за таксиметрови автомобили, извършващи превоз на пътници на територията на Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и съгласно чл.21, чл.24 от Наредба № 34 от 6 декември 1999 г. за таксиметров превоз на пътници.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 14 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Утвърждава водоустойчиви, светлоотразителни стикери, защитени с холограма по образец с посочен номер на разрешението, издадено от кмета на съответната община, валиден за съответната година за таксиметрова дейност.

2. Определя такса в размер на 8.00 лева за два броя водоустойчиви, светлоотразителни стикери, защитени с холограма изисквани от чл.21, ал.1, т.15 от Наредба № 34 от 6 декември 1999 г. за таксиметров превоз на пътници.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/