Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 146 / 28.07.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 13 от заседание
на ОбС, проведено на 28.07.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 146

ОТНОСНО: Участие на Община Лясковец като партньор на Областна администрация – Велико Търново по Оперативна програма „Административен капацитет”, приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.2 „Прозрачна и почтена държавна администрация” и подприоритет 1.4 „Администрацията – партньор на бизнеса”.

На основание чл.21, ал.1, т.12 и чл.59 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с Решение № 2/18.06.2008 г. по протокол на Областен съвет за развитие на Област Велико Търново.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено гласуване – с 14 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Дава съгласие за участие на Община Лясковец като партньор по проект на Областна администрация – Велико Търново по Оперативна програма „Административен капацитет”, приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.2 „Прозрачна и почтена държавна администрация” и подприоритет 1.4 „Администрацията – партньор на бизнеса”.

2.Възлага на кмета на Община Лясковец да подготви необходимите документи за участие в проектите по Оперативна програма „Административен капацитет”.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/