Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 145 / 28.07.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 13 от заседание
на ОбС, проведено на 28.07.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 145

ОТНОСНО: Приемане на вътрешно-компенсирани промени в разчета за капиталови разходи по бюджета на Община Лясковец за 2008 година.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.13, ал.3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2008 година, в изпълнение на чл.54, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.11 от Закона за общинските бюджети, ПМС № 15/01.02.2008 г. за изпълнение на ЗДБ на РБ за 2008 г., ФО 2/04.02.2008 г. на Министерство на финансите и Наредбата на Общински съвет – Лясковец по чл.9 а от Закона за общинските бюджети.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 14 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Приема вътрешно-компенсирани промени в разчета за капиталови разходи по:

1.Бюджета на Община Лясковец за 2008 година, както следва:

Дейност 311 – Целодневни детски градини.
ЦДГ „Щастливо детство” с.Добри дял:
- Обект „Текущ ремонт на отводнителна система, подмяна на цигли” - § 10-30 - - 2 000 лева;
- Обект „Ремонт подход главен вход и ремонт на външна тоалетна” - § 10-30 - + 2 000 лева.

Дейност 322 – Общообразователни училища.
СОУ „Максим Райкович” гр.Лясковец:
- Обект „Основен ремонт на гръмоотводна инсталация на корпус І” - § 51-00 - - 4 000 лева;
- Обект „Основен ремонт на три класни стаи”- § 51-00 - +1 000 лева;
- Обект „Основен ремонт на комин на отоплителна инсталация” - § 51-00 - + 1 000 лева;
- Обект „Оборудване на компютърни кабинети” - § 52-00 - + 2 000 лева.

2.От фонд „Приватизация”.

Кметство с.Добри дял:
- Обект „Направа отводнителен канал по ул. „П.К.Яворов” - - 20 000 лева;
- Обект „Реконструкция на част от сградата на кметството в СЗУ” - + 5 000 лева;
- Обект „Основен ремонт на настилка на ул.„Пролет” - + 15 000 лева.

Кметство с.Драгижево:
- Обект „Основен ремонт на настилка на ул. „Янтра”- 140 метра - + 11 000 лева.

Община Лясковец:
- За изготвяне на инвестиционни проекти – 50 000 лева.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/