Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 144 / 28.07.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 13 от заседание
на ОбС, проведено на 28.07.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 144

ОТНОСНО: Одобряване изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет – Лясковец за второто тримесечие на 2008 година.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, съгласно възникналото трудово правоотношение въз основа на избор на кмета на Община Лясковец и на председателя на Общински съвет – Лясковец – чл.26, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с изпълнение на чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната, приета с Постановление № 72 на Министерски съвет от 1986 година.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 14 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Одобрява средствата за командировка на д-р Ивелина Хараламбиева Гецова – кмет на Община Лясковец, както следва:
1. За второто тримесечие на 2008 г.:
А) за пътуване в страната – еднократно пътуване до гр.Русе и гр.Силистра, и многократно пътуване до гр.София – общо 199,96 лева;
Б) за пътуване в чужбина – Румъния – 68,57 лева.

ІІ. Одобрява средствата за командировка на Петър Иванов Славчев – председател на Общински съвет – Лясковец, както следва:
1. За второто тримесечие на 2008 г. – еднократно пътуване до гр.Пловдив и гр.София – общо 50 лева.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/