Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 143 / 28.07.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 13 от заседание
на ОбС, проведено на 28.07.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 143

ОТНОСНО: Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Лясковец за първото шестмесечие на 2008 година.

На основание чл.21, ал.1, т.6 Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.25, ал.1 от Закона за общинския бюджет.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема Информацията за текущото изпълнение на бюджета на Община Лясковец за първото шестмесечие на 2008 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/